slika

О МЕНИ

Владимир Д. Новаковић

Адвокат Владимир Д. Новаковић рођен је 1991. године у Београду. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду са високом просечном оценом. Током студија написао је више семинарских и стручних радова од којих су неки посебно награђени. Упоредо са студирањем, радио је као волонтер у Првом основном суду у Београду. Након завршеног факултета, приправнички стаж обавља у адвокатској канцеларији Горана Петронијевића, где се истиче као члан тима одбране оптуженика пред Трибуналом у Хагу. Током приправничког стажа стиче чврст темељ и гради велико практично знање које је од суштинског значаја за бављење адвокатуром.

УСЛУГЕ

Области

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО – НАКНАДА ШТЕТЕ И УГОВОРИ

obligaciono_h Правна заштита и спорови из области накнаде материјалне и нематеријалне штете ( састављање одштетних захтева и заступање оштећених пред осигуравајућим друштвима, те овим поводом подношење тужби и заступање пред судовима ). Састав и тумачење свих врста уговора из области грађанског права: уговор о купопродаји, уговор о закупу, уговор о зајму, уговор о поклону, уговор о послузи, уговор о делу, уговор о доживотном издржавању, уговор о усупању и расподели имовине за живота.

ПОРОДИЧНО ПРАВО

porodicno_h Подношење тужбе за развод брака, састав предлога за споразумни развод брака, састављање брачних уговора, подношење тужбе ради издржавања, лишење родитељског права, заступање у поступцима заштите од насиља у породици, подношење тужбе ради деобе брачне тековине, лишење пословне способности и стављање под старатељство.

НАСЛЕДНО ПРАВО

nasledno_h Заступање у оставинском поступку, састављање тестамената, састављање уговора о доживотном издржавању, састављање уговора о уступању и расподели имовине за живота, вођење парница који произилазе из оставинског поступка.

РАДНО ПРАВО

radno_h Израда уговора о раду, правилника о раду, колективних уговора, акта о систематизацији и организацији послова код послодавца, заступање запослених и послодаваца у радним споровима ( неисплаћена зарада, регрес, накнада зарада и др. ), заступање запослених због незаконитог отказа и накнада штете, заступање запослених у судским поступцима поводом повреде на раду, мобинга на раду, остваривање права из области пензијског, инвалидског и здравственог осигурања.

КРИВИЧНО ПРАВО

krivicno_h Пружање правне заштите клијентима у свим фазама кривичног поступка. Подношење кривичних пријава и тужби, одбрана окривљених, заступање приватног тужиоца, оштећеног и оштећеног као тужиоца, заступање у поступцима накнаде штете због неоснованог лишења слободе.

ПРЕКРШАЈНО ПРАВО

prekrsajno_h Одбрана окривљених ( физичких и правних лица ) у прекршајним поступцима, заступање оштећених у прекршајном поступку.

УПРАВНИ ПОСТУПАК

upravni_h Заступање клијената у свим управним поступцима пред органима управе и у управним споровима.

НЕКРЕТНИНЕ

nekretnine_h Заступамо клијенте пред катастром и земљишним књигама, састављање уговора о промету непокретности, заступање у поступку прибављања грађевинских и употребних дозвола, укњижба права својине на непокретностима пред катастром, конституисање хипотеке на непокретностима.

КОРПОРАТИВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО

korporativno_h Израда оснивачких аката привредних друштава, регистрација код надлежних органа, спровођење свих промена, заступање у привредним споровима, заступање привредних субјеката у прекршајним поступцима и поступцима привредних преступа, заступање у стечајном поступку, спровођење поступка ликвидације привредног друштва.

ПРАВА СТРАНАЦА

stranaca_h Добијање дозволе за привремени боравак и стално настањење у Србији, оснивање привредних друштава, удружења, агенција, представништава и огранака, добијање радне дозволе за странце у Србији, стицање српског држављанства, отпуст из српског држављанства, уговор о купопродаји непокретности и уговор о закупу непокретности, наслеђивање некретнина, извршење страних судских и арбитражних одлука.

Контакт

Владимир Д. Новаковић